BRC Gıda Versiyon 9 | Değişiklikler ve Yeni Maddeler

Bu yazıyı paylaş:
BRC Gıda Versiyon 9 Yeni Standart

BRC GS Gıda Güvenliği Standardı 9. versiyonu, 1 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı. BRC standardının bu en son sürümünde, birçok yeni madde ve mevcut maddeler içindeki değişiklikler dikkati çekiyor. Yeni standarta geçiş için 6 aylık bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde kuruluşlar, gerekli eğitimler alabilir ve yeni maddelere ve değişikliklere göre hazırlıklarını yapabilir. Bu yazıda, BRC Gıda Versiyon 9 ile birlikte gelen değişikliklerin ve farkların özetini bulabilirsiniz.

Yeni Versiyon Zaman Planı

BRC Gıda Versiyon 9 değişiklik süreci ile ilgili zamanlama aşağıdaki gibidir. Gerekli eğitimlerin alınması ve hazırlıkların yapılması için 6 aylık bir süre tanınıyor.

 • 1 Ağustos 2022, BRC GS Gıda yeni standardın yayınlanması
 • 1 Şubat 2023, Yeni standarda göre belgelendirmenin başlaması
BRC GIDA 9 Eğitim

BRC Gıda Versiyon 9 | Tüm Değişiklikler

Aşağıda, her bölüm için değişikliklerin özetini bulabilirsiniz. (Küçük farkları içermez.) Bu bölümler şunlardır:

 1. Üst Yönetimin Taahhüdü
 2. Gıda Güvenliği Planı HACCP
 3. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
 4. Saha Standartları
 5. Ürün Kontrolü
 6. Proses Kontrol
 7. Personel
 8. Üretim Risk Alanları

Bölüm 1 – Üst Yönetimin Taahhüdü

BRC Gıda Versiyon 9 içerisinde, 1. bölümde Gıda Güvenliği Kültürü ile ilgili konular dikkat çekiyor. Detaylar aşağıdaki tablodadır.

İlgili MaddeDeğişiklik
1.1.1.+ Politika, gıda güvenliği ve kalite kültürü taahhüdünü içermelidir.
1.1.2.Gıda Güvenliği Kültürü
+ Plan, amaçlanan olumlu kültür değişikliğine ulaşmak için gereken önlemleri içerecektir.
+ Plan aşağıdaki konuları içermeli:
(*) ürün güvenliği konusunda açık ve net iletişim,
(*) eğitim,
(*) çalışanlardan geri bildirim,
(*) ürün güvenliği süreçlerini iyileştirmek için gereken davranış değişiklikleri
(*) performans ölçümü

+ Yıllık gözden geçirme
1.1.4.Yönetim gözden geçirme
+ Gıda güvenliği ve kalite kültürü planının etkinliği
1.1.11.+ Denetim sırasında gıda güvenliği ve kalite kültürü planının etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin görüşme için tesisteki üst düzey yönetim ekibinin bir üyesi bulunacaktır.
1.1.14.4.2.4’de bulunan bu kısım, 1.1.14. olarak yer aldı.
+ Mevzuatın gerektirdiği durumlarda tesis, ilgili makamlarca verilen gerekli ruhsatları muhafaza edecektir.
1.2.3.YENİ MADDE (daha önce 1.1.5.’in içindeydi.)
Personel, herhangi bir riski veya güvenli olmayan veya spesifikasyon dışı ürün, ekipman, ambalaj veya girdilere ilişkin herhangi bir bulguyu, acil eylem gerektiren sorunların çözülmesini sağlamak için belirlenmiş bir yöneticiye bildirmenin gerekli olduğunun farkında olacaktır.
1.2.4.YENİ MADDE (daha önce Bölüm 2.1.1’de yer alıyordu.)
Tesis, gıda güvenliği, özgünlüğü, yasalara uygunluğu veya kalitesi hakkında kurum içi yeterli bilgiye sahip değilse, harici uzmanlık (örneğin gıda güvenliği danışmanlığı) kullanılabilir; ancak gıda güvenliği sistemlerinin günlük yönetimi şirketin sorumluluğunda kalacaktır.

Bölüm 2 – Gıda Güvenliği Planı HACCP

İlgili MaddeDeğişiklik
2.7.4.2.7.3. içerisinde yer alan bu kısım, ayrı madde haline getirildi.
+ Belirli bir gıda güvenliği tehlikesinin kontrolünün, ön gereksinim programları (bakınız kısım 2.2) veya KKN’ler dışındaki kontrol önlemleri (bakınız madde 2.8.1) yoluyla sağlandığı durumlarda, bu belirtilmeli ve belirli bir tehlikeyi kontrol etmeye yönelik programın yeterliliği geçerli kılınmalıdır.
2.12.1.YENİ MADDE
+ HACCP veya gıda güvenliği planları, ürün güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir değişiklikte, planın tanımlanan tehlikeleri etkin bir şekilde kontrol etmesini sağlamak için, değişiklik uygulanmadan önce geçerli kılınacaktır.
2.12.2.2.12.1. buraya alındı.
2.12.3.2.14.1 buraya alındı.
2.14.Bu madde çıkarıldı. (2.12.3.’e taşındığı için.)

Bölüm 3 – Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

İlgili MaddeDeğişiklik
3.4.3.İç Tetkik + Sonuçların bir özeti, yönetimin gözden geçirme
toplantılarında gözden geçirilecektir (bakınız madde 1.1.4).
3.4.4.Hijyen Denetimi
+ Sonuçlar, kontrol edilen faaliyet veya alandan sorumlu personele rapor edilecektir.
+ Düzeltici faaliyetler ve bunların uygulanması için zaman çizelgeleri üzerinde anlaşmaya varılacak ve tamamlanmaları doğrulanacaktır.
+ Sonuçların bir özeti, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilecektir (bakınız: madde 1.1.4).
3.5.1.6.+ Tedarikçinin, üretici olmadığı (örneğin bir acenteden, komisyoncudan veya toptancıdan satın alınan) ve onayın tedarikçi anket formuna dayandığı durumlarda, izlenebilirlik sisteminin doğrulanması girdinin son üreticisi ile yapılır.
3.5.1.7.İlgili madde daha açık hale getirildi.
+ Prosedürler, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde yapılması gereken eylemleri tanımlayacaktır:
• madde 3.5.1.2’deki tedarikçi onay süreçlerinde bir istisna meydana geldiğinde (örneğin, girdi tedarikçilerinin müşteri tarafından belirtilmesi, tercih edilmesi durumunda)
• etkin tedarikçi onayı için bilgi mevcut değilse (örneğin; dökme zirai ürünler).

Yukarıdaki her iki durumda da, ürün kalitesini ve güvenliğini doğrulamak için ürün testi yapılır.
3.5.2.3.Bu madde 5.9.2.’ye alındı. (Canlı hayvan kabulu)
3.5.3.3.YENİ MADDE
Hizmet tedarikçilerinin, risk ve tanımlanmış performans kriterlerine dayalı olarak performans incelemesi için dokümante edilmiş bir işleyiş olacaktır. Gözden geçirme kayıtları saklanacaktır.
3.5.4.Dış kaynaklı proses ile igili bu madde detaylandırıldı. (3.5.4.4., 3.5.4.5 ve 3.5.4.6. yeni maddeler olarak ilave edildi.)
3.7.Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde, 3.7.3.^de belirtilen kök neden analizi konusu, 3.7.1 ve 3.7.2. içine eklendi.
3.9.3.İzlenebilirlik
+ Gıda girdileri ve bitmiş ürünler için (yani, gıda güvenliği ve yasal bilgileri içeren baskılı ambalajlar ve etiketler dahil), izlenebilirlik sisteminin testi, miktar kontrolü/kütle denkliği içerecektir.
3.11.4.Gıda güvenliği ilglendiren bir vaka veya geri çağırma durumnda, şirket 3 gün içinde belgelendirme kuruluşunu bilgilendirecek.
+ Şirket daha sonra, belgelendirme kuruluşunun, vakanın mevcut sertifikanın devam eden geçerliliği üzerindeki etkilerini değerlendirmesi için 21 takvim günü içinde yeterli bilgiyi sağlayacaktır. Bu, asgari olarak, düzeltici faaliyeti, kök neden analizini ve bir önleyici faaliyet planını içerecektir.

Bölüm 4 – Saha Standartları

İlgili MaddeDeğişiklik
4.1.“Dış Standartlar” olan bölüm ismi “Dış Standartlar ve Tesis Güvenliği” olarak değiştirildi.
4.1.4.+ Şoförler de dahil olmak üzere, taşeronlar ve ziyaretçiler tesise erişim prosedürlerinden haberdar edilecektir. Üretim ve depolama alanlarına sadece yetkili personel girebilecektir.
+ Ürün proses veya depolama alanlarında çalışan taşeronlar, görevlendirilen bir kişinin sorumluluğunda olacaktır.
4.2.“Tesis Güvenliği ve Gıda Savunma” olan bölüm ismi sadece “Gıda Savunma” olarak değiştirildi.
4.2.1.YENİ MADDE
Personel, tehdit değerlendirmelerine ve gıda savunma planlarına dahil olduğu durumlarda, sorumlu kişi veya ekip, tesisteki potansiyel gıda savunma risklerini anlamalıdır. Bu hem tesis hem de gıda savunması prensipleri hakkında bilgileri içerecektir. Yasal bir gereklilik sebebiyle alınması gereken eğitimler varsa, tamamlanacaktır.
4.3.1.YENİ MADDE
Tesis, sahada üretilen, işlenen veya paketlenen ürünler için gerekli olan üretim risk alanlarını, Standardın Ek 2’sindeki tanımları kullanarak değerlendirecektir.
4.3.2.Yerleşim planı, şunları tanımlayacaktır:
+ ürünün patojen bulaşması açısından, farklı risk seviyelerinin olduğu üretim risk alanları (bkz. madde 4.3.1 ve Ek 2)
4.4.11.YENİ MADDE
Plastik şerit perdelerin bulunduğu yerlerde, bunlar iyi durumda tutulacak, temiz olacak, doğru şekilde takılacak (örneğin haşere girişini önlemek veya sıcaklık kontrolü için) ve gıda güvenliği riski oluşturmayacaktır.
4.6.EKİPMAN” maddesine birçok yeni alt başlık eklendi.
+ Herhangi bir yeni ekipman için tesis gereksinimlerini detaylandıran dokümante edilmiş bir satın alma spesifikasyonu olacaktır.
+ Kullanım amacına bağlı olarak, tesisteki yeni ekipman (ikinci el ekipman dahil) farklı birimlerden oluşan bir ekibin onayını gerektirebilir.
+ Tedarikçi, ekipman tedarik edilmeden önce, tesis gereksinimlerini karşıladığına dair kanıt sağlamalıdır.
+ 4.6.2. Ekipmanın tasarımı ve yapısı, ürün bulaşma riskini önleme esaslı olacaktır.
+ 4.6.3. Tesiste yeni ekipmanın kurulumu sırasında gıda güvenliği ve bütünlüğünün korunmasını sağlamak için dokümante edilmiş, risk bazlı bir işletmeye alma prosedürü uygulanacaktır.
+ 4.6.4. Gıda güvenliğinin yönetilmesini ve ekipmanın bütünlüğünün korunmasını sağlamak için üretim alanlarındaki sabit ekipmanın taşınmasını yönetmek için bir prosedür yürürlükte olacaktır.
+ 4.6.5. Kullanılmayan veya hizmet dışı bırakılan ekipmanlar, ürün için risk oluşturmayacak şekilde temizlenecek ve depolanacaktır.
+ 4.6.6. Açık ürün alanlarında kullanılan mobil ekipmanlar (örn. forkliftler, transpaletler, merdivenler) ürün için risk oluşturmayacaktır.
+ 4.6.7. Akü şarj ekipmanı, açık ürün alanlarında (aküler tamamen kapalı ve/veya bakım gerektirmediği sürece) veya ürünler için risk oluşturan yerlerde tutulmayacaktır.
4.9.1.1.Kimyasal Kontrolü
+ herhangi bir dökülmeyi yönetmek için prosedürler,
+ eski veya tarihi geçmiş kimyasalların ve boş kimyasal kaplarının güvenli, yasal imhası veya iadesi için prosedürler.
4.9.5.1.+ Gıda ile temas amacıyla kullanılan ahşap, amaca uygun olmalıdır (örneğin; hasarsız veya kıymıksız, lekesiz, gıdada kullanımı için onaylanmış ve mevzuata uygun olmalı).
4.9.6.2.+ Taşınabilir, elde kullanılan ekipmanlar, örneğin, açık ürün alanlarında kullanılan kırtasiye malzemeleri (kalem, kurşun kalem vb.), cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir eşyalar, fiziksel bulaşma riskini en aza indirecek şekilde tesis tarafından kontrol edilecektir.
4.9.6.3.YENİ MADDE
Riske dayalı olarak, diğer yabancı cisim bulaşma türlerini en aza indirmek için prosedürler uygulanacaktır (özellikle kısım 4.9’un kapsamadığı bulaşma türleri).
4.10.3.5.X-Ray cihazı gereklilikleri ayrı madde olarak ele alındı..
4.10.4.1.Mıknatıslar
Gıda güvenliği amacıyla kullanılan mıknatısların kontrolü, temizliği, güç testi ve bütünlük kontrolleri
+ (Gıda güvenliği amacı ile kullanılmayan mıknatıslar için gereklilikler zorunlu değildir. Örneğin ekipmanı korumak için de mıknatıs kullanılabilir.)
4.10.7.1.YENİ MADDE
Ağırlık farkıyla ayırma, akışkan yatak teknolojisi veya aspiratörler gibi diğer yabancı madde algılama ve ayırma ekipmanı, üreticinin talimatlarına veya tavsiyelerine göre kontrol edilecektir. Kontroller dokümante edilecektir.
4.11.7.3.CIP
Bu madde detaylandırılarak açıklık getirildi.
4.12.3.YENİ MADDE
Açık ürün alanlarından atıkların uzaklaştırılması, ürün güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde yönetilecektir.
4.16.6.Sevkiyat ve Nakliye
+ Şirketin taşeron kullandığı durumlarda onay prosedürü risk bazlı olacak ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını temel alacaktır:
(*) geçerli BRCGS Standardı (ör. Global Standart Depolama ve Dağıtım) veya GFSI onaylı bir standart için geçerli sertifika
veya
(*) imzalanmış bir sözleşme veya şartlar ve koşullar. Asgari olarak, 4.16.1’den 4.16.5’e kadar olan maddelerin tüm gerekliliklerini içerecektir. Bu, kanıtlanabilir bir şekilde yetkin bir kişi tarafından gözden geçirilmiş ve doğrulanmış olmalıdır.

Bölüm 5 – Ürün Kontrolü

İlgili MaddeDeğişiklik
5.1.1.+ Şirketin, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün, paketleme ve üretim süreçlerinde değişiklikler için bir prosedürü olacaktır.
5.2.1.Ürün Etiketlemesi
+ Şirketin ambalaj/etiket tasarımının onaylanması ve işin bitirilmesi için bir prosedürü olacaktır.
5.4.1.YENİ MADDE
Personelin zafiyet değerlendirmesine dahil olduğu durumlarda, sorumlu kişi veya ekip, olası gıda sahteciliği risklerini anlamalıdır. Bu, tesis tarafından kullanılan girdiler hakkındaki bilgileri ve zafiyet değerlendirmesi prensiplerini içerecektir.
5.4.7.Ürün Beyanları
5.2.3. ve 5.4.6.’daki gereklilikler bu maddeye taşındı.
5.6.Daha önce ayrı olan “Ürün kontrolü ve testi” ile “laboratuvar analizi” alt başlıkları birleştirildi.
5.8.Hayvan Yemleri eklendi
5.9.Hayvansal Ürün İşleme “Animal Primary Conversion” eklendi.

Bölüm 6 – Proses Kontrol

İlgili MaddeDeğişiklik
6.1.7.YENİ MADDE
Bir tesisin, denetim kapsamı dışında kalan ürünleri veya malzemeleri (örneğin, üretim süreçlerinden gelen yan ürünler) yönettiği durumlarda, bunlar, kapsam dahilindeki ürünler için ürün güvenliği, özgünlüğü veya yasallık riski oluşturmadığından emin olmak için kontrol edilecektir.
6.2.1.+ Etiket kullanımının, beklenen kullanım miktarı ile bağdaştığını ve herhangi tutarsızlığın nedeninin araştırıldığını kontrol etmek için süreçler olacaktır.

Bölüm 7 – Personel

7. bölümde önemli bir değişiklik bulunmuyor. 7.4.3. maddesinde kıyafet yıkama konusu daha anlaşılır hale getirildi.

Bölüm 8 – Üretim Risk Alanları

İlgili MaddeDeğişiklik
8.2.3.YENİ MADDE
Alanlar, yüksek-risk veya yüksek-dikkat gerektiren alanın tasarımının bir parçası olarak çıkarılabilir duvarlar içerdiğinde, aşağıdakileri sağlamak için prosedürler olacaktır:
• çıkarılabilir duvarlar yerine sıkıca oturur
• kullanımları yönetilir
• duvarların hareket ettirilmesi onay gerektirir ve yalnızca eğitimli ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilir
• temizlik ve yenileme prosedürleri mevcuttur ve üretime başlamadan önce gerçekleştirilir.
8.5.4.YENİ MADDE
Tesiste CIP ekipmanı kullanılıyorsa, bu, ya yalnızca belirli bir özel alan için olacaktır (yani yüksek-risk, yüksek-dikkat ve diğer üretim alanları için ayrı ekipman) ya da CIP sistemi yüksek-risk/yüksek-dikkat alanda bulaşma riski oluşturmayacak şekilde tasarlanacak ve kontrol edilecektir

BRC GIDA 9 YENİ MADDELER – ÖZET

Aşağıdaki listede, BRC Gıda Versiyon 9 içine eklenen yeni maddelerin numaralarını görebilirsiniz. Bu maddeler tamamen yeni olabilir veya diğer maddelerin bölünmesi ya da numarasının değiştirilmesi yoluyla olabilir. Detayları yukarıda belirtilmiştir.

 • 1.2.3., 1.2.4.,
 • 2.7.4., 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3.
 • 3.5.4.4., 3.5.4.5., 3.5.4.6.
 • 4.1.4., 4.2.1., 4.3.1., 4.4.11, 4.6.3., 4.6.4., 4.6.5., 4.6.6., 4.6.7., 4.9.6.3., 4.10.3.5., 4.10.7.1., 4.12.3.
 • 5.4.1., 5.4.7., 5.8.4., 5.9.
 • 6.1.7.
 • 8.2.3., 8.5.4.

Yeni Standarda Nasıl Ulaşabilirim?

Yeni BRC GIDA Versiyon 9 standardına ulaşmak için:

Bu yazıyı paylaş:

Bir Yorum Yazın